Kontaktinformation
Kontakt
Västanfors Västervåla församling
Box 2012
737 02 Fagersta
Visa på karta

Tel: 0223-434 00
Fax: 0223-434 67

Skicka e-post till församlingen

Besöksadress: Lindgården,
Kyrkvägen 7

Öppettider expedition: Vardagar kl 8-12
och kl 13-16.

Lokalbokning Lindgården: tel 0223-434 07 epost

Brukskyrkans kafé:
Västmannavägen 10
Öppet vardagar kl 10-16. Tel: 0223-434 64

Västanfors kyrka är öppen vardagar kl 8-15 samt dagtid på helger.

I en krissituation

 

Förtroendevalda
Personal
Evenemangskalender

Allmänt om gravtyper

Förutom huvudalternativen jordbegravning och kremering finns det olika sorters gravar. Vid jordbegravning måste man ha en kistgrav, men efter en kremering finns det olika alternativ för hur askan/urnan kan gravsättas. Gravrättstiden är 25 år från nyupplåten grav. Alternativen för gravsättning varierar mellan olika kyrkogårdar. Här kan du läsa om de olika alternativen som finns på kyrkogårdarna i Västanfors Västervåla församling. Tänk på att om gravsättning ska ske i en befintlig grav kan detta styra vilka alternativ som är möjliga. Om du vill veta mer kan du få hjälp av personalen på kyrkogårdsexpeditionen tel 0223-434 50. Läs mer om urnsättning här.

 

Kistgrav används vid jordbegravning, där kistan gravsätts hel. Gravsättningen sker normalt i samband med begravningsakten. En kistgrav rymmer upp till tre kistor och därutöver nio stycken askor eller urnor.

På gravplatsen får gravvård (sten eller kors) uppföras och plantering anläggas. Om man vill kan man mot en avgift överlåta till kyrkogården att sköta graven. Skötsel kan fås med eller utan plantering.

Urngrav

I urngraven finns plats för nio urnor eller askor och anhöriga får närvara vid urnsättningen. Det är tillåtet att ha gravsten eller annan gravvård. Gravrättsinnehavaren får anlägga en planteringsyta med lägre blomsterväxter. Man kan överlåta till kyrkogården att sköta graven. Det går bra att beställa skötsel med eller utan plantering.

Urngravlund

I urngravlunden markeras gravplatsen med en nummerbricka. Graven rymmer två urnor eller askor och anhöriga får närvara vid gravsättning. Enskilda gravstenar eller planteringar får inte förekomma, men besökare får smycka gravplatsen med snittblommor och ljus.

Natursten

Gravplatsen ligger i naturmark och upplåtes med natursten där namnet ristas in. Platsen får smyckas enbart med lösa blommor i vas samt en pelargon eller likvärdig krukväxt som får grävas ned i naturmarken. Gravsättning kan ske under tiden april - oktober. Askan gravsätts utan urna eller annat hölje och de anhöriga får närvara vid gravsättningen. I denna grav kan upp till sex personer gravsättas.

Bönan & Rundeln

Gravplatserna, som markeras med en namnplatta av brons, ligger runt stenramen med en gemensam plantering innanför. Planteringen sköts av kyrkogårdens personal. Graven får smyckas med snittblommor, ljus samt ljung. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Gravplatsen rymmer två urnor.

Minneslund

Minneslund är ett gravsätt av mer anonym karaktär. Askan grävs ner inom ett gemensamt område. Gravsättningen utförs av kyrkogårdens personal utan närvaro av anhöriga. Askans läge markeras inte och gravstenar eller planteringar får inte förekomma. Besökare får smycka den gemensamma platsen med blommor och ljus.
 

I församlingen finns tre minneslundar: en i Västervåla och två i Västanfors (vid sjön respektive på berget). På berget finns en natursten som representerar hela den lunden. Då gravsättning sker i minneslunden på berget får anhöriga om så önskas låta gravera in den avlidnes namn samt födelse- och dödsår mot en avgift.

Gravplatser inom Västanfors kyrkogård
- kort beskrivning

Generella bestämmelser för gravplatser inom Västanfors och Västervåla kyrkogårdar

Allmänt

  • Upplåtelsetid för gravplats är 25 år.
  • Gravplats får ej inhägnas med staket eller häck, ej heller förses med gravram av sten eller annat material.
  • I gräsmatta får ej utläggas plattor som gravplatsmarkering, gångväg fram till gravvård eller dylikt.

Gravvård  

Av respektive ’särskilda bestämmelser’ framgår om uppförande av gravvård är tillåten eller inte.

Material

Såväl stående som liggande gravvård skall vara av stenmaterial. Ytbehandlingen får inte vara finare än ’finhuggen’. Kors ska vara av metall.

Storlek

Kors: Höjd minst 50 cm och högst 100 cm

Minsta storlek: Stående sten: bredd 40 cm och höjd 50 cm
Liggande sten: bredd 40 cm och längd 50 cm      

Största storlek Stående sten: bredd 80 cm och höjd 100
Liggande sten:bredd 60 cm och längd 70 cm         

Sockel

Sockel till gravvård skall vara 20 cm djup och får vara högst 3 cm bredare respektive djupare än livstenen. Sockel får ej vara synlig ovan mark.

Stenar fästes i sockel med minst 2 st dubbar av rostfritt stål.

Grundläggning utföres med flexia expandrar genom kyrkogårdspersonalens försorg.

Text

Text får utföras upphöjd eller försänkt
Upphöjd text måste vara minst 4 mm hög.
Försänkt text måste vara minst 4 mm djup.
Inskriptionsplatta får ej användas.
Så kallade bronsbokstäver får ej användas.

Ornament

Eventuella ornament skall ges en enkel och värdig utformning.
Ornament får utföras förhöjt eller försänkt och eventuellt målas.
Lösa ornament eller utsmyckning får ej förekomma.

Godkännande

Gravvård skall före uppsättandet vara godkänd av kyrkogårdens personal.

Relaterade artiklar