Rutiner för klagomålshantering

Klagomål mot utbildningen från vårdnadshavare kan lämnas skriftligt eller muntligt. Klagomål lämnas i första hand till ansvariga för förskolan.

Förskolan Västanvinden

Biträdande förskolechef Alexandra Fiori Karlsson
tel 021 – 471 75 23 alexandra.fiori.karlsson@svenskakyrkan.se

Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till förskolechef lämnas klagomål till huvudman.
Henrik Rydberg tel 0223-43410

henrik.rydberg@svenskakyrkan.se

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”
(Skollagen 4 kap 8 §)